Menu

Mục tiêu chất lượng năm 2019

1. Hoàn thành kế hoạch Tập đoàn giao về các chỉ tiêu: Doanh thu 152 tỷ, lợi nhuận 3,1 tỷ

2. Bảo dưỡng, Sửa chữa, Ứng cứu, Tối ưu, Lắp đặt: không có khách hàng phàn nàn

3. Công tác Xây lắp, Lắp đặt: Bảo đảm 100% công trình đạt các chỉ tiêu kỹ thuật khi nghiệm thu

4. Hơn 80% hợp đồng được thanh toán đúng tiến độ với điều khoản thanh toán được ghi trong hợp đồng

5. Công tác thương mại, đấu thầu: Bảo đảm 100% các hồ sơ dự thầu là hợp lệ, không có hồ sơ bị loại

6. Tổ chức, tham gia 05 khóa đào tạo cho CBCNV của Công ty.

Có thể bạn quan tâm