Menu

Mục tiêu chất lượng năm 2017

1. Hoàn thành kế hoạch Tập đoàn giao về các chỉ tiêu: Doanh thu 125 tỷ, lợi nhuận 05 tỷ

2. Bảo dưỡng, sửa chữa, ứng cứu: không có khách hàng nào phàn nàn trong kỳ bảo dưỡng, sửa chữa, ứng cứu

3. Công tác Xây lắp, lắp đặt: đảm bảo 100% công trình đạt các chỉ tiêu kỹ thuật khi nghiệm thu

4. Hơn 80% hợp đồng được thanh toán dứt điểm trong năm

5. Công tác thương mại, đấu thầu: Bảo đảm 100% các hồ sơ dự thầu là hợp lệ, không có hồ sơ bị loại

6. Năm 2017 tổ chức, tham gia 03 khóa đào tạo cho kỹ sư của Công ty.

Có thể bạn quan tâm