Menu

Chính sách chất lượng

Sự phát triển bền vững của Công ty được xây dựng trên cơ sở tối đa hoá lợi ích cho khách hàng và nâng cao lợi nhuận của Công Ty.

Với phương châm "Sự phát triển bền vững của Công ty được xây dựng trên cơ sở tối đa hóa lợi ích cho khách hàng và nâng cao lợi nhuận của Công ty". Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Viễn thông - TST cam kết luôn cung cấp dịch vụ, sản phẩm có chất lượng cao, thỏa mãn nhu cầu của khách hàng và không ngừng cải tiến chất lượng, đáp ứng cới những đòi hỏi mới của thị trường.

Để thực hiện các cam kết trên, công ty hoạt động dựa trên các nguyên tắc sau:

- Luôn quan hệ chặt chẽ với khách hàng để lắng nghe, thấu hiểu và đảm bảo sản phẩm, dịch vụ đáp ứng các yêu cầu của khách hàng.

- Khuyến khích sáng tạo, tinh thần làm việc tập thể, cùng trao đổi kinh nghiệm, phát triển kỹ năng, tạo mọi cơ hội đào tạo, bồi dưỡng kiến thức cho toàn thể cán bộ công nhân viên nhầm không ngừng nâng cao hiệu quả các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

- Duy trì và cải tiến, nâng cao hiệu lực của hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO9001:2008 dựa vào sự hợp tác của tất cả mọi người.

Có thể bạn quan tâm