Menu

Giải trình nguyên nhân của ý kiến ngoại trừ trong BCTC hợp nhất giữa niên độ của năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2018 của Công ty TST được soát xét bởi công ty kiểm toán A&C

Có thể bạn quan tâm