Menu

Giải trình NN của ý kiến ngoại trừ trong BCTC tổng hợp của Công ty TST đã được soát xét của kiểm toán vào ngày 31/12/2015

.

.

Có thể bạn quan tâm