Menu

Giải trình chênh lệch số liệu giữa báo cáo tài chính Quí II-2011 trước kiểm toán và sau kiểm toán

.

.

Có thể bạn quan tâm