Menu

BCTC tổng hợp và BCTC hợp nhất năm 2021 (đã Kiểm toán)

BCTC tổng hợp:
1-BCTC tổng hợp 2021.
2-CV 359 /TST-KTTKTC ngày 31/03/2021 kèm theo  BCTC tổng hợp năm 2021.
3- Giải trình NN của ý kiến ngoại trừ trong BCTC tổng hợp của Công ty TST đã được soát xét của kiểm toán vào ngày 31/12/2021.
4- Giải trình NNCL trong báo cáo KQKD tổng hợp của Công ty TST năm 2021 sau soát xét của Công ty kiểm toán A&C chi nhánh Hà Nội  tăng lỗ so với báo cáo trước kiểm toán.
5. Giải trình NNCL trong báo cáo KQKD tổng hợp của Công ty TST năm 2021 sau soát xét của Công ty kiểm toán A&C chi nhánh Hà Nội tăng lãi so với báo cáo cùng kỳ năm trước.

BCTC hợp nhất:
1-BCTC  hợp nhất năm 2021.
2-CV  360 /TST-KTTKTC ngày 31/03/2021 kèm theo  BCTC  hợp nhất năm 2021.
3- Giải trình NN của ý kiến ngoại trừ trong BCTC hợp nhất của Công ty TST đã được soát xét của kiểm toán vào ngày 31/12/2021.
4- Giải trình NNCL trong báo cáo KQKD hợp nhất của Công ty TST năm 2021 sau soát xét của kiểm toán A&C chi nhánh Hà Nội lỗ so với số liệu cùng kỳ năm trước.
5-Giải trình NNCL trong báo cáo KQKD hợp nhất của Công ty TST năm 2021 sau soát xét của kiểm toán  A&C Chi nhánh Hà Nội lỗ so với số báo cáo trước kiểm toán.
6-Giải trình nguyên nhân KQKD hợp nhất  năm 2021của Công ty TST sau soát xét của kiểm toán  A&C Chi nhánh Hà Nội bị lỗ.

.

Có thể bạn quan tâm