Menu

BCTC bán niên tổng hợp + hợp nhất năm 2019 (đã kiểm toán)

* BCTC BN tổng hợp 2019 gồm:
1-BCTC BN tổng hợp 2019
2- CV số 923/KTTKTC-TST ngày 14/08/2019 theo BCTC BN tổng hợp năm 2019.
3- Giải trình nguyên nhân của ý kiến ngoại trừ trong Báo cáo Tài chính Tổng hợp của Công ty TST đã được soát xét của kiểm toán vào 6 tháng đầu năm năm 2019.
4-Giải trình nguyên nhân KQKD 6 tháng đầu năm 2019 của công ty TST sau soát xét của Kiểm toán A&C đã bị lỗ -700.457.135 đồng
5-Giải trình nguyên nhân chênh lệch trong báo cáo  KQKD 6 tháng đầu năm 2019 giảm -1.812% so với báo cáo trước kiểm toán.

6-Giải trình nguyên nhân chênh lệch trong báo cáo  KQKD 6 tháng đầu năm 2019 sau soát xét của kiểm toán tăng + 82% so với cùng kỳ năm trước.

* BCTC BN hợp nhất 2019 gồm:
1-BCTC BN hợp nhất 2019
2- CV số 924/KTTKTC-TST ngày 14/08/2019 theo BCTC BN hợp nhất năm 2019.
3-Giải trình nguyên nhân của ý kiến ngoại trừ trong Báo cáo Tài chính hợp nhất của Công ty TST đã được soát xét của kiểm toán vào 6 tháng đầu năm 2019.
4-Giải trình nguyên nhân chênh lệch trong báo cáo  KQKD hợp nhất 6 tháng đầu năm 2019 sau soát xét của kiểm toán A&C giảm 198% so với trước kiểm toán.
5-Giải trình nguyên nhân KQKD hợp nhất 6 tháng đầu năm 2019 của công ty TST sau soát xét của Công ty Kiểm toán A&C  bị lỗ -1.109.574.919 đồng
6-Giải trình nguyên nhân chênh lệch trong báo cáo  KQKD hợp nhất 6 tháng đầu năm 2019 tăng 78% so với cùng kỳ năm trước.

.

Có thể bạn quan tâm


nội thất thông minh |